En Sıcak Konular

Prof.Dr.Mehmet Öz Türk Ocakları Genel Başkanı
Konuk Yazar - turkocagi.org.tr
Prof.Dr.Mehmet Öz Türk Ocakları Genel Başkanı
2 Şubat 2016

Terörle Mücadele ve Sistem TartışmalarıTarihin hızlandığı bir dönemden geçiyoruz. Bir yandan Ortadoğu merkezli olarak İslam dünyasının siyasi haritası yeniden çizilerek Müslümanlar arasında tarihten gelen fay hatları derinleştiriliyor ve bunlara yeni ihtilaf ve çatışma alanları ekleniyor bir yandan da ülkemizin içinde aynı manzaranın yaygınlaşması için çalışılıyor. İçerideki problemimizin çözümünün, dünya ölçeğinde yürütülen örtülü Üçüncü Dünya Savaşı ve bunun Ortadoğu’daki yansımalarından ziyade bu süreçle yakından ilintili olduğunu hatırda tutmak zorundayız.
 
“Kürt meselesi” olarak etiketlenen ama aslında “Kürt meselesi” değil, birbiriyle alakalı bir meseleler dizisi olan etnik-bölücülük hareketi, Türkiye sınırlarına münhasır olmadığından tam manasıyla bir iç mesele değil. Etrafımızda, 1990’lardan beri Kuzey Irak’ta, bir müddettir de Suriye’nin kuzeyinde yaşanan gelişmelerden yalıtılmış olarak çözülemeyeceği aşikâr olan bu meselemiz hakkında, kısa ve orta vadede neler yapmalıyız? Teröre ve devlete karşı fiilî kalkışmayla mücadele ederken millî birliğimize halel gelmemesi, devlet yapımızın zaafa uğramaması için neler yapmalıyız?
 
Çözülmenin Eşiğinden Dönüş
 
Zor, çetrefil ve karmaşık problemleri, kolay sloganlarla ve “tabuları yıkma”nın çekiciliğiyle çözeceğini zannedenler, gün gelir gerçekliğin buzdan duvarlarına toslamaya mahkûm olurlar. Türkiye’yi yönetenler, 2000’lerde Türk demokrasisini derinleştirmek ve çağdaş dünyayla bütünleşmek istikametinde bir takım reformlar yaparken 19. yüzyıl tecrübesini dikkate almayan, hatta beka meselesini “sendrom” olarak yaftalayan birtakım sol-liberal zevatın kanaat önderliğine ziyadesiyle itibar ettiler. Bu zevata göre, artık bizimle çağdaş Batı arasında engel olan bütün meselelerimizi çözmeliydik. Çözümsüzlükte ısrar eden “eski Türkiye” gitmeli, her bakımdan “dünya” (Tabii buradaki dünya, Batı dünyasıdır; dünyanın tamamı değil.) ile uyumlu olmalıydık. Kıbrıs meselesinden etnik meseleye kadar bütün sorunlarımız böylece çözülürse çağdaş bir refah devleti olurduk.
 
Bu akıl; maalesef demokratik açılım, Oslo süreci ve en sonunda da çözüm süreci aşamalarında egemen olan zihniyetti ve Türkiye’yi son dönemde şehir savaşlarına sürükleyen de, bazılarının ısrarla çarpıttığı gibi, Başkanlık için yapılan bir hamle değil, Suriye’nin kuzeyinde kantonlaşan, Güneydoğu’da ise çözüm sürecinde kentlere yerleşip alan hâkimiyeti kuran PKK’nın ilan edip yürüttüğü devrimci halk savaşı stratejisidir.
 
6-8 Ekim olaylarında kendisini gösteren ve Haziran seçimlerinden sonra iyice azgınlaşan PKK unsurları, Türkiye’yi Ortadoğu meselelerinde birincil aktör olmaktan uzak tutmaya çalışan büyük güçler ile komşuların da taşeronluğunu üstlenmiş oldu. Bölge halkının desteğini kazanmak şöyle dursun, insanların şehir ve mahallelerini terk etmelerine yol açan PKK’nın gerçek yüzü, Meclis’teki uzantının propagandasına rağmen Kürt yurttaşlarımız tarafından da giderek daha iyi anlaşılmaktadır. Bu noktada, Meclis’te gerçekleri tersyüz ederek PKK tarafından çatışma alanında rehin tutulan yaralılara devletin yardım etmediğini, cesetlerin defnedilmesine izin verilmediğini hayâsızca iddia eden sözde milletvekilleri, tıpkı “bildirici 1128” gibi üzerlerine düşen rolü çok iyi oynuyorlar. Türkiye’de PKK’nın başlattığı çatışmayı, tıpkı 19. yüzyılda Yunan, Sırp, Bulgar ayrılıkçılarının yaptığı gibi kullanıp uluslararası kurumlara Türkiye’yi şikâyet ediyorlar. Bir zamanlar malum basının parlattığı eşbaşkan da Fransa dâhil, herkesi çatışmanın sona ermesinde aracılık etmeye çağırıyor. Türkiye’ye müstemleke muamelesi yapan bu zihniyete, devlet katında bir daha asla ve kata itibar edilmemelidir.
 
Devletin bu hayâsız saldırılar karşısında, önceki dönemin aymazlıklarından gerekli dersi çıkardığı anlaşılmaktadır. Teröre karşı mücadele bütün yönleriyle sürdürülmeli ama “güvenlikçi yaklaşım” diye küçümsenen boyut bir daha asla ihmal edilmeden, hakkı verilerek ifa edilmeye devam edilmelidir. Elbette ki mesele sadece güvenlik boyutuyla sınırlı değildir ama siz sahayı PKK’ya terk ettiğiniz zaman nelere muhatap kılındığınız acı bir şekilde size gösterilmiştir.
 
Bugün Türkiye, Cenevre görüşmelerinde PYD’nin yer almaması için restini çekince bunu gönülsüzce kabul eden ABD ve diğer ülkelerin bu tavrının ne denli sürekli olacağı şüphelidir. Türkiye, Irak tecrübesinden hareketle, Suriye’nin kuzeyinde, demografik gerçekliğe de aykırı, salt Türkiye’yi çevrelemeye odaklı meşum planı boşa çıkaracak bir siyaseti kurgulayamadı. Şu anda yaşananlar, maalesef Suriye krizinin başında yapılan hataların yolda düzeltilmeye çalışılmasından kaynaklanmaktadır. Hem ABD hem de Rusya ile ters düştüğümüz bir mesele var ortada. Türkiye, diplomatik alanda olsun, insan hakları alanında olsun Suriye’deki diğer unsurları görmezden gelen, onlara karşı bir yandan rejim öbür yandan PYD tarafından uygulanan etnik arındırma faaliyetlerine kulaklarını ve gözlerini kapatanlara karşı etkili bir mücadele yürütmelidir.
 
Sistem tartışmaları
 
Türkiye’nin, esasen Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesinin kabul edilmesiyle bir sistem tartışmasına gireceği ayan beyan ortadaydı. Nitekim iktidar partisinin kurucu liderinin Cumhurbaşkanı olmasına ve partinin mevcut yönetim yapısının onun onayıyla şekillenmesine rağmen Haziran seçimleri arifesinde yoğun olarak tartışılan başkanlık meselesi, Kasım seçimleri sonrasında da gündemi meşgul etmeyi sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı’nın son günlerde bu konunun üzerinde yoğunlaşması ve Meclis’te başlatılan süreçte anayasa konusunun dışarıda bırakılması hâlinde, yeni anayasanın sakat olacağını ifade etmesi, önümüzdeki günlerin hararetli tartışmalara gebe olacağının göstergesidir.
 
Her sistemin lehine ve aleyhine onlarca delil sıralanabilir. Bugün dünyada, ileri demokrasilerin büyük çoğunluğu parlamenter sistemle yönetilmektedir. Bunların önemli bir kısmı da meşruti monarşilerdir (İngiltere, Hollanda, Belçika, İsveç, İspanya, Danimarka vb.). Fransa’da yarı başkanlık, ABD’de başkanlık sistemleri, bu ülkelerin tarihî tecrübelerinin sonucunda ortaya çıkmıştır.
 
Türkiye’de tek adam ve millî şef dönemleri dâhil, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın var olduğu bir yapı söz konusudur. Kuvvetler ayrılığı ve parlamenter sistem oturtulmaya çalışılsa da siyasi partiler ve seçim kanunlarının da etkisiyle yasama ve yürütme arasında anlamlı bir ayrılık yoktur. Esasen daha önceden de pek tartışmalı olan yargı bağımsızlığı, son 5-6 yıldır yaşanan gelişmelerle iyice zedelenmiştir. 12 Eylül Anayasası’nda pek çok değişiklik yapılmış ve dolayısıyla bütünlüğünü ve iç tutarlılığını önemli ölçüde kaybetmiştir. Dolayısıyla Türkiye’de yeni bir anayasa yapma zarureti konusunda bir mutabakat oluşmuştur.
 
Burada bizim açımızdan temel problem, yeni anayasada Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ilkelerinin, yurttaşlık tanımının ve özellikle üniter millî devlet yapısının ne şekilde devam edeceğidir. Özellikle kolektif kimlik taleplerinin kabulü ve anayasada etnik temelde statü verilmesi hâlinde, bu durum ileride kaçınılmaz şekilde ayrışmaya zemin hazırlayacaktır. Dr. Mustafa Çalık’ın isabetle belirttiği üzere, “Üniter cumhuriyet de çoğulcu demokrasi de farklı kültürel kimlik taleplerine ancak ferdî planda ve ferdin temel hak ve hürriyetleri çerçevesinde bakabilir. Dolayısıyla bu taleplerin karşılanması da aynı çerçeveyi aşamaz, zira kültürel kimlikler sübjektif algılamalardır ve sübjektif telakkiler de her zaman objektif kıstas hâline getirilemez.” (Al-jazeera, 13 Ocak 2016).
 
Başkanlık sistemi/parlamenter sistem tartışması, esasen bunun dışında bir sorundur; bununla birlikte özellikle etnik bölücülük meselesinin çözümünde başkanlık sistemi ile eyalet sistemi/özerklik/federalizm arasındaki ilişkiden hareketle beklentileri olanlar veya böyle bir yola gidilebileceği endişesi taşıyanlar vardır. Dolayısıyla, üniter millî devlet ilkesi çerçevesinde, başkanlık sistemi söz konusu olacaksa buna temel itiraz kuvvetler ayrılığı ve denge ve kontrol mekanizmaları hususlarında olacaktır. Zira bunlar sağlanmadığı takdirde başkanlık sisteminin tipik bir tek adam rejimine, otoriterleşmeye hatta diktatörlüğe yol açabileceği endişeleri izhar edilmektedir.
 
Yeni anayasa çalışmalarında esas itibarıyla, ferdî haklar ve hürriyetler temelinde demokratikleşmeyi derinleştiren, siyasi partiler ve seçim kanunlarındaki taban demokrasisinin önünü tıkayan mâniaları kaldıran ve kuvvetler ayrılığı ilkesiyle denge-kontrol mekanizmalarını teminat altına alan bir çerçeve hâkim olmalıdır. Tarihin ve medeniyet müktesebatımızın bir sonucu ve muhassalası olan Türklük üst kimliği ve devlet dilinin Türkçe olması tartışmaya açılmamalıdır.
 
Türkiye, elbette sistem meselesini de tartışabilir, ancak tarihî tecrübeyi bir yana itmek, bir takım “ideal” metinlerden medet ummak, bizi her zaman arzuladığımız neticeye ulaştırmadığı gibi çoğu zaman hayal kırıklığına uğratmıştır. Yakın tarihimizde Tanzimat ve Islahat Fermanları, Kanun-ı Esasi, II. Meşrutiyet hep büyük ümitlerle ilan edilmiştir. Darbelerle malul demokrasimiz, en “özgürlükçü” denen 1961 Anayasası ve toplumu zapturapt altına almaya çalışan 12 Eylül Anayasası tecrübelerini yaşamıştır. Anayasalar kadar temel kanunlar, onlardan daha fazla da zihniyet ve yetişmiş insan gücümüzün önem taşıdığının farkında olmazsak yine bir hüsranla karşılaşırız. 

Kaynak: http://turkocaklari.org.tr/sayfa/6161/terorle-mucadele-ve-sistem-tartismalari.html


Bu yazı 976 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 7 Mart 2022 Rusya'nın Ukrayna işgali ve Düşündürdükleri
  • 14 Aralık 2021 TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI
  • 25 Mart 2021 2020lerde Dünya, Bölgemiz ve Türkiye
  • 27 Mart 2020 Kut'tan Milli İradeye: Türkler'de Egemenlik Anlayışı
  • 1 Mart 2020 Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe
  • 1 Şubat 2020 Türk Ocakları: 108 Yıl Önce 108 Yıl Sonra
  • 1 Ocak 2020 Kıskaçtan Çıkış: Doğu Akdeniz Meselesi
  • 5 Aralık 2019 Suriyeli Sığınmacılar Meselesi: Nasıl Bakmalı?
  • 29 Ekim 2019 Barış Pınarı Harekatı ve Sonrası
  • 15 Ekim 2019 Kutadgu Biligde Devlet Ve Toplum Anlayışı
  • 22 Mart 2019 Tarih Işığında Yeni Zelanda'daki Müslüman Katliamı
  • 10 Mart 2019 Dünden Yarına 28 Şubat
  • 16 Şubat 2019 Beka ve Siyaset
  • 26 Ocak 2019 XX. Yuzyıldan XXI. Yuzyıla Turk Milliyetçiliği: Tarih, Millet ve Din
  • 1 Ekim 2016 Türkiyenin Tek Gündemi Beka Meselesidir
  • 1 Ağustos 2016 FETÖ/PDYnin Hain Darbe Girişiminden Sonra: Millet, Devlet ve Demokrasi
  • 3 Temmuz 2016 Vekalet Savaşları, Terör Ve Türkiye
  • 2 Şubat 2016 Terörle Mücadele ve Sistem Tartışmaları
  • 29 Aralık 2015 2016ya Girerken '' Havf ile Reca'' Arasındaki Türkiye
  • 12 Kasım 2015 Sistem Ve Çözüm

  Yazarlar

  En Çok Okunan Haberler

  Şirket Haberleri ŞİRKET HABERLERİ


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  7,393 µs